Objavljeni radovi

Kao rezultat naučno-istraživačkog rada proistekao je veliki broj radova publikovanih u međunarodnim časopisima sa impakt faktorom (časopisi na SCI-listi), ostalim međunarodnim časopisima i nacionalnim časopisima, kao i mnogobrojnih saopštenja na skupovima međunarodnog i nacionalnog značaja, uz značajan broj citata prema SCI-listi, što govori o visokoj kompetentnosti nastavnika na studijskom programu Metalurško inženjerstvo.