Doktorske akademske studije

Tehnički fakultet u Boru koji od osnivanja 1961. godine radi u okviru velike porodice Univerziteta u Beogradu, akreditovan je od strane Ministarstva nauke i tehnologije kao naučno-istraživačka ustanova za oblasti: rudarstvo, metalurgija, tehnologija i menadžment na osnovu ostvarenih rezultata u realizaciji naučnih projekata i ostvarenih naučnih rezultata publikovanih u nacionalnim i časopisima sa SCI liste i time u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju stekao formalne uslove za organizovanje doktorskih studija u naučnoj oblasti Metalurško inženjerstvo

Na Tehničkom fakultetu u Boru izrada doktorata iz oblasti metalurgije odobrena je školske 1974/75. godine. Do danas je na Tehničkom fakultetu u Boru odbranjeno 120 disertacija, od čega 45 disertacija na studijskom programu Metalurško inženjerstvo. Takođe, na Fakultetu je odbranjeno i 160 magistarskih radova, od čega 44 rada na studijskom programu Metalurško inženjerstvo).

Tehnički fakultet u Boru ima značajne kompetentnosti za organizovanje ove vrste studija. Nastavnici koji učestvuju u realizaciji doktorskih studija na studijskom programu Metalurško inženjerstvo mentorisali su do sada više doktorskih disertacija.

Kompetentnost nastavnika izražena preko broja publikacija u časopisima na SCI listi i broja citata je sasvim dovoljna za realizaciju trećeg nivoa studija na studijskom programu Metalurško inženjerstvo.