Ishodi studijskog programa


OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE


Kroz edukaciju na studijskom programu osnovnih akademskih studija Metalurško inženjerstvo, studenti stiču kompetencije – teorijska i praktična znanja i veštine, koje predstavljaju dobru osnovu za zapošljavanje i razvoj uspešne stručne karijere u ovoj oblasti, ali i nastavak daljeg školovanja kroz naprednije nivoe istoimenog ili drugih srodnih programa.

Očekuje se da studenti, pored dobre osnove iz oblasti prirodno-matematičkih nauka i opštih inženjerskih disciplina, poseduju teorijska, fundamentalna znanja iz oblasti metalurgije i znanja iz primenjenog praktičnog inženjerstva u struci, što obuhvata: poznavanje osnovnih metalurških agregata; detaljno poznavanje, razumevanje i ovladavanje tehnikama vođenja tehnoloških procesa u ekstraktivnoj i prerađivačkoj metalurgiji; poznavanje upotrebe i korišćenja merne, regulacione i druge prateće opreme; poznavanje osnovnih inženjerskih alata i mogućnosti njihove primene; te ovladavanje veštinama projektovanja, organizacije rada, rukovođenja i upravljanja sistemima, u skladu sa osnovnim ekonomskim, energetskim, ekološkim zahtevima, kao i zahtevima sistema kvaliteta.

 


MASTER AKADEMSKE STUDIJE


Pored opštih i predmetno-specifičnih sposobnosti stečenih na osnovnim akademskim studijama, svršeni studenti diplomskih akademskih studija Metalurško inženjerstvo, poseduju i dodatne kompetencije, prema kojima studenti treba da:

 • poseduju adekvatnu profesionalnu osnovu za mogućnost brze i lake nadgradnje stečenog znanja na prvom nivou studija,
 • mogućnost predlaganja rešenja i predviđanja posledica na osnovu analize problema,
 • sposobnost direktne primene teorijskog znanja u praksi,
 • sposobnost brze adaptacije novim situacijama,
 • sposobnost kreiranja i izvođenja projekata,
 • pokretački i preduzetnički duh,
 • razvijenu odgovornost u procesu odlučivanja i sposobnost nezavisnog, samostalnog rada,
 • visok stepen spremnosti za rad u multi- i interdisciplinarnim timovima,
 • stepen spremnosti za lidersku poziciju u grupi,
 • komunikacione veštine,
 • sposobnost rada u međunarodnom okruženju,
 • visoka etička svest – posebno u oblasti zaštite životne sredine i poslovanja,
 • briga o kvalitetu,
 • sposobnost rešavanja konkretnih i složenih problema iz oblasti uz upotrebu savremenih naučnih metoda i postupaka,
 • razvijen osećaj za kontinuirano praćenje i primenu novina u struci,
 • sposobnost upotrebe informaciono-komunikacionih tehnologija u ovladavanju znanjima odgovarajuće specijalnosti, i
 • sposobnosti neophodne za razvoj karijere.

Navedene sposobnosti svršene studente diplomskih akademskih studija osposobljavaju za uspešan rad u struci i dalje akademsko obrazovanje na doktorskim studijama.

 


DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE


Svršeni studenti na studijskom programu doktorskih akademskih studija Metalurško inženjerstvo stiču naziv doktor nauka – metalurško inženjerstvo, i odgovarajuće sposobnosti – opšte i predmetno specifične.

Opšte sposobnosti koje studenti stiču na ovom studijskom programu obuhvataju znanja, veštine, razvijene sposobnosti i kompetencije za samostalan naučnoistraživački rad, prezentaciju sopstvenih rezultata na naučnim skupovima, publikovanje radova u naučnim časopisima, uključivanje u domaće i međunarodne projekte, rešavanje konkretnih probleme iz prakse, razvoj novih i inoviranih tehnologija, poštovanje kodeksa naučne prakse, u cilju dopirinosa razvoju naučne discipline i nauke uopšte. Savladavanjem studijskog programa, student stiče i predmetno-specifične kompetencije, i to:

 • profesionalna znanja i veštine u kontekstu predmeta izrade doktorske disertacije i širi pogled na metodologiju naučno-istraživačkog rada u polju tehničko-tehnoloških nauka,
 • sposobnost rešavanja problema uz upotrebu naučnih metoda i postupaka,
 • povezivanje osnovnih znanja iz različitih oblasti i njihovu primenu,
 • osposobljenost za samostalan naučni rad i kritičko praćenje naučne literature,
 • sposobnost samostalnog sticanja znanja i razumevanje bitnih koncepata u širem domenu inženjerskih nauka (koncepti modeliranja, eksperimentalne, simulacione i analitičke analize složenih problema, principa projektovanja i organizacije), i
 • sposobnost praćenja savremenih dostignuća u predmetnoj oblasti.

Studenti koji uspešno završe studiranje na ovom nivou studija kompetentni su da vode istraživanja i rešavaju realne probleme iz metalurške prakse zahvaljujući stečenim opštim i specifičnim sposobnostima, izraženim kroz znanje i razumevanje, intelektualne veštine, profesionalna praktična znanja i druge oblike prenosivih znanja.


O nama | Svrha studijskog programa | Ciljevi studijskog programa

 

(Izvor: Dokumentacija za akreditaciju TF Bor, 2013; fotografije: privatna arhiva)