Istorijat

Tehnički fakultet u Boru može se pohvaliti višedecenijskim pregalaštvom u oblasti visokoškolskog obrazovanja i naučno-istraživačkog rada. Sadašnji Tehnički fakultet u Boru osnovan je 17. maja 1961. godine na predlog Narodnog odbora sreza Zaječar pod nazivom Rudarsko-metalurški fakultet sa odsecima za metalurgiju i rudarstvo. Iste godine, 3. oktobra, fakultet je počeo sa radom kao samostalna ustanova u okviru Univerziteta u Beogradu. Sedamdesetih godina otvaraju se i Tehnološki i Mašinski odsek, pa se zbog proširene obrazovne delatnosti fakulteta praćene intezivnim naučno-istraživačkim radom, 1978. godine menja naziv ustanove u Tehnički fakultet. Postdiplomske studije se na Fakultetu organizuju od školske 1974./75. godine u obliku specijalističkih studija, magistarskih studija, izrade i odbrane doktorata.

Fakultet je organizovao i druge vrste usavršavanja diplomiranih stručnjaka pri čemu su najveći značaj imali seminari za inovaciju znanja organizovani u usko stručnim oblastima, uz angažovanje najkompetentnijih naših predavača iz ovih oblasti.Pored obrazovanja, delatnost Fakulteta oduvek je bila usmerena i na naučno-istraživački rad kojim su obuhvaćena fundamentalna, razvojna i primenjena istraživanja. Rezultat toga su brojni štampani radovi u zemlji i inostranstvu, monografije, studije, projekti… Jedna od značajnijih aktivnosti Tehničkog fakulteta, kada je u pitanju naučno-istraživački rad predstavlja organizovanje “Oktobarskog savetovanja”, tradicionalnog naučnog skupa, koji se u saradnji sa Institutom za rudarstvo i metalurgiju u Boru (nekadašnji Institut za bakar u Boru) organizuje četiri decenije, a od 2002. godine prerasta u medjunarodni skup – International October Conference on Mining and Metallurgy.

Radi podsticanja naučno-stručnog vannastavnog angažovanja studenata, Fakultet svake godine organizuje i smotru naučno-istraživackih studentskih radova, a pri Fakultetu je 1992. godine na inicijativu studenata metalurgije osnovan Klub studenata istraživača “1902”.

Više od tri decenije Tehnički fakultet je izdavao časopis “Glasnik rudarstva i metalurgije”, koji je 1997. godine transformisan u međunarodni časopis “Journal of Mining and Metallurgy”, sa dve sekcije A – Mining i B – Metallurgy. Od 2009. godine, Journal of Mining and Metallurgy, Section B – Metallurgy se nalazi na Science Citation Expanded listi. Od 2010. godine do danas, ovaj časopis je svrstan u kategoriju vodećih međunarodnih naučnih časopisa (M22), u naučnoj oblasti Metallurgy and Metallurgical Engineering.

Veliki broj nastavnika i saradnika sa Odseka za metalurško inženjerstvo uključen je u rad brojnih stručnih i naučnih organizacija u oblasti metalurgije, materijala, elektrohemije i dr.