O nama

Metalurgija je nauka, odnosno grana inženjeringa, koja se bavi procesima dobijanja metala iz ruda, rafinacije metala, proizvodnje legura, prerade i obrade metala i legura u različite finalne proizvode, dobijanja različitih novih metalnih materijala. Pored toga, metalurgija se bavi proučavanjem fizičko-hemijskih, mehaničkih i strukturnih karakteristika metalnih materijala.

Prema kategorizaciji metalurgija spada u grupu tehničko-tehnoloških nauka.

Kontinuirana edukacija u oblasti metalurgije na Tehničkom fakultetu u Boru postoji od 1961. godine, o čemu govori broj od skoro 1000 diplomiranih inženjera, oko 50 magistara tehničkih nauka i više od 50 doktora tehničkih nauka, prepoznatljivih i uvažavanih u stručnom i naučnom smislu i na nacionalnom i međunarodnom nivou.

U okviru studijskog programa Metalurško inženjerstvo Tehnički fakultet u Boru obrazuje inženjere metalurgije kroz nastavni proces zasnovan na konceptu akademskih studija 4+1+3, usklađen sa principima Bolonjske deklaracije i ECTS sistemom prenosa bodova.

Studijski program Metalurško inženjerstvo na osnovnim akademskim studijama ima dva modula (profila): modul Metalurško inženjerstvo i modul Prerađivačka metalurgija. Na diplomskim akademskim studijama – master i doktorskim akademskim studijama, studijski program Metalurško inženjerstvo nema modula, a studenti se, prema svojim afinitetima, usmeravaju putem izbornih predmeta.

Svrha studijskog programa | Ciljevi studijskog programa | Ishodi studijskog programa

Zgrada Odseka za metalurško inženjerstvo