Svrha studijskog programa

Studijski program Metalurško inženjerstvo obuhvata obrazovanje stručnjaka sa kvalifikacijama diplomirani inženjer metalurgije (osnovne akademske studije), master inženjer metalurgije (diplomske akademske studije) i doktor nauka u naučnoj oblasti metalurško inženjerstvo (doktorske akademske studije) u skladu sa Pravilnikom o listi stručnih, akademskih i naučnih naziva objavljenom u Službenom glasniku Republike Srbije br. 44/2013, kao i sa osnovnom misijom Tehničkog fakulteta u Boru, koja se odnosi na zadovoljavanje iskazane potrebe mlade generacije za visokoškolskim obrazovanjem, transfer stečenih znanja u privredu i društvo, i približavanje svetskim dostignućima.

Nastava na studijskom programu Metalurško inženjerstvo omogućava razumevanje složenih tehnoloških procesa u oblasti ekstraktivne i prerađivačke metalurgije, čime se obrazuju stručnjaci za rad u topionicama, elektrolizama, pogonima rafinacije, livnicama, valjaonicama, presaonicama, kovačnicama, pogonima za preradu sekundarnih metalnih sirovina, odeljenjima termičke obrade, metalurgije praha, tehničke kontrole, metalografskih i mehaničkih ispitivanja, a takođe i za rad u projektantskim i naučno-istraživačkim organizacijama, i dr.

O nama | Ciljevi studijskog programa | Ishodi studijskog programa