U novoj godini sa dva nova diplomirana inženjera metalurgije

Na Katedri za metalurško inženjerstvo apsolvent Srđan Živković je 17. 01. 2018. godine, odbranom završnog rada na temu „Uklanjanje jona bakra iz vodenih rastvora korišćenjem stabljika kukuruza kao adsorbensa“ promovisan u zvanje diplomirani inženjer metalurgije. Komisija za odbranu bila je u sastavu: doc. dr Milan Gorgievski – mentor, prof. dr Mirjana Rajčić Vujasinović i doc. dr Vesna Grekulović.

Apsolvent Milko Karanfilovski je 20. 02. 2018. godine odbranom završnog rada na temu „Termodinamička, termijska i kinetička analiza procesa oksidacije prirodnog minerala milerita“ promovisan u zvanje diplomirani inženjer metalurgije. Komisija za odbranu bila je u sastavu: doc. dr Aleksandra Mitovski – mentor, prof. dr Nada Štrbac i prof. dr Vesna Grekulović.

Članovi Katedre dipl. inž. Srđanu Živkoviću i dipl. inž. Milku Karanfilovskom žele puno lične sreće i uspeha u daljem životu i radu.