Ponuda usluga Odseka za metalurško inženjerstvo


KATEDRA ZA METALURŠKO INŽENJERSTVO


Pored edukacije kadrova, Katedra za metalurško inženjerstvo Tehničkog fakulteta u Boru nudi sledeće usluge:

 • fundamentalna, razvojna i primenjena istraživanja u oblasti ekstraktivne metalurgije
 • razvoj i projektovanje tehnologija u ekstraktivnoj metalurgiji bakra
 • rešavanje ekološke problematike
 • inovacija znanja
 • konsultantske usluge
 • laboratorijske usluge
 • hemijske analize 
 • termijske analize 
 • elektrohemijska merenja
 • kalorimetrijska merenja 
 • kompjuterske usluge
 • priprema i obrada teksta
 • obrada eksperimentalnih podataka
 • štampa
 • izrada prezentacija i programa
 • obuka kadrova za korišcenje računara
 • izdavačka delatnost
 • Journal of Mining and Metallurgy, Section B: Metallurgy

KATEDRA ZA PRERAĐIVAČKU METALURGIJU


Na smeru za preradivačku metalurgiju usluge pružaju:

 • laboratorija za livarstvo,
 • laboratorija za preradu metala u plastičnom stanju,
 • laboratorija za ispitivanje metala,
 • laboratorija za termičku obradu metala, 
 • laboratorija za fizičku metalurgiju i 
 • laboratorija za sintermetalurgiju

Katedra svoje dugogodišnje radno iskustvo u livenju, preradi i ispitivanju metala i legura valorizuje kroz sledeće laboratorijske usluge:

 • Livenje obojenih metala i legura
 • Livenje plemenitih metala
 • Valjanje (limovi, trake) i izvlačenje (žice, šipke, cevi) obojenih i plemenitih metala (pretežno zlato srebo i  platina).
 • Duboko izvlačenje obojenih i plemenitih metala (platina).
 • Mehanička ispitivanja metala: zatezanjem, uvijanjem, savijanjem, sabijanjem, ispitivanje žilavosti na sobnoj sniženoj i povišenim temperaturama. Ispitivanje tvrdoće i mikrotvrdoće.
 • Tehnološka ispitivanja.
 • Termička obrada metala i legura.
 • Ispitivanja bez razaranja
 • Metalografska ispitivanja sa izradom snimaka mikrostruktura
 • Merenje elektroprovodljivosti metala i legura
 • Ispitivanje metalnih prahova: karakterizacija metalnih prahova i otpresaka po ISO-standardima na odgovarajucim aparaturama.
 • Izrada sinterovanih legura i njihova karakterizacija.